Torpedo Ink Series by Christine Feehan | Operator's Manual | Tập 52 - Bỗng Thèm Của Chua